ילדים קופצים קלמר צבעים מספרים ספרים וסרטוני וידאו עפרונות ספרים בחורה לומדת בהנאה ילדים לומדים ילדים מאושרים מתמטיקה בצבעים נפתח חשיבה אנליטית

תקנון האתר

בס"ד

 

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר מתמטיקה בקלי קלות של הוצאת בריסק.

האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו הנו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.


1.רישום לאתר.
ההרשמה לאתר ורכישת המנוי תקנה לך חשבון אישי וססמה אישית.

כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.


2.שימוש אישי.

סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.


3.התכנים באתר וההגנה עליהם.
האתר מכיל חומר לימודי המצוי בבעלות הוצאת בריסק בעלת האתר מתמטיקה בקלי קלות

והמוגן כולו על פי דיני זכויות יוצרים.

כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכי לימוד אישיים בלבד.

אין להקליט, או/ו לשדר את התכנים באמצעות אתר אנטרנט אחר או בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או אחרת.


4.אחריות.
האתר או מפעיליו אינם מצהירים או מבטיחים שהתכנים באתר מתאימים לצורכי המשתמש ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

יחד עם זאת  הנהלת האתר ומפעיליו עושים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה ומהימנים.
כמו כן, לא תהיה הוצאת בריסק בעלת האתר מתמטיקה בקלי קלות אחראית למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים כלשהם.


5.שימוש במידע פרטי של משתמש.
הוצאת בריסק בעלת האתר מתמטיקה בקלי קלות תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
הוצאת בריסק תהיה רשאית לאפשר את הגישה למידע במאגרי המידע או/ו להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
כמו כן תהיה רשאית הוצאת בריסק לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור הוצאת בריסק שיוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך. הוצאת בריסק תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור.
הוצאת בריסק תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר.
הינך רשאי לפנות להוצאת בריסק ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת
rachelpar@walla.com.


6.הגבלה או מניעה של גישה לאתר.

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא , אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.
משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
7.מתן שירות.
במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר,מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחילופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.


8.אבטחה ופרטיות.
פרטיותכם חשובה לנו.

כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת.


9.קישורים לאתרים אחרים.
אתר מתמטיקה בקלי קלות כולל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שונים.
הוצאת בריסק מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש.
אתרים אלו אינם בשליטתה של הוצאת בריסק והוצאת בריסק  אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו.

הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למיהמנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר להצביע קשר של הוצאת בריסק לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.


10.תנאים נוספים.
הוצאת בריסק רשאית לשנות את תנאי השימוש האלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
הוצאת בריסק תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.
מובהר בזאת , כי רק האמור בהסכם זה יחייב את הוצאת בריסק.
מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בירושלים, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 

עבור לתוכן העמוד

 כל הזכויות שמורות להוצאת בריסק © 
האתר מתוחזק באופן שוטף על ידי רחל בריסק-פרטוש וליאור אלטרסקו